Array
Geri git   GençMekan > GENEL KONULAR > Dini Konular > Dini iLimLeR


Karabaş Tecvidi - Türkçe Çeviri


Konuya Davet EdilenLeR

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13-10-2010, 09:35 AM   #1 (permalink)
Kurucu

 
Hâdim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Bilgileri
Üyelik tarihi: Dec 2006
Bulunduğu yer: Başkent
Yaş: 30
Mesajlar: 33.504
Bahsedildi: 5 mesajda
Davet edildi: 3 konuda
Rep Durumu
Tecrübe Puanı: 2449
Rep Puanı: 83973
Rep Derecesi:
Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.
Standart Karabaş Tecvidi - Türkçe Çeviri

Karabaş Tecvidi - Türkçe Çeviri

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü Tealaya hamdü senadan ve Rasulina ve dahi aline ve ashabına salatü selamdan sonra malüm ola kiharfi med üçtür.1-
Vav 2-Ya 3-Elif

Amma Vav ne zaman harfi med olur?
Vav sakin olsa ma kabli mazmum olsa
ol zaman harfi med olur.

Amma Ya ne zaman harfi med olur?
Ya sakin olsa ma kabli meksür olsa ol zaman harfi med olur.

Amma elif ise daima sakin olup ma kabli meftuh olmakla cemii zamanda harfi med olur.
Üütiinaa gibi.

Ve dahi sebebi med ikidir.1-Hemze2-Sükun.
Amma hemze harekesi olan elife derler.
Amma sükün demek yani harekesi olmayan harf demektir.

Babü Meddi tabii:
Kaçan harf med olup sebebi med olmasa ol zaman meddi tabii olur.
Misali:Taahaa Ebedaa Tevvaabaa Elif Raam raa nın ra sı ve haamiimin haa sı gibi.
Amma bunun mertebesi bir elif miktarı med olunmaktır.
Bir elif miktarı demek yani bir parmak kaldıracak kadar demektir.

Babü Meddi Muttasıl
Kaçan harfi medden sonra sebebi med hemze olup ikisi bir kelimede vaki olsa meddi muttasıl olur.
Misali:İzaacaaaae Ülaaaaike ciiiie süüüüe gibi.
Meddi muttasılın meddi vaciptir müttefekun aleyh olduğu için.
Müttefekun aleyh demek yani cemii kurra med ettiler ala meratibihim gasr etmediler demektir.
Amma bunun mertebesi kıraatı Asım ve rivayeti hafs üzre dört elif miktarı med olunmaktır.

Babü Meddi Munfasıl.
Kaçan harfi medden sonra sebebi med hemze olup başka başka kelimede vaki olsa meddi munfasıl olur.
Misali:Yaaaa eyyühaa İnniiii ehaafü Tüübüüüü ilellaahi gibi. Ve dahi harfi medgah vavı mukaddere olur.
Misali:Enne maalehüüüü ehledeh Indehüüüü illaa bi iznih gibi.Ve gah Yaai Mukaddere olur.
Misali:Vemaa yükezzibu bihiiiii İllaa min ılmihii İllaa bimaa şaaaae gibi. Meddi Munfasılın meddi caizdir.Muhtelefun fiih olduğu için.
Muhtelefun fiih demek Yani bazı kurra med ettiler ve bazı kurra gasr ettiler demektir. Ve bunun mertebesi dahi kıraatı Asım verivayeti hafs üzre
dört elif miktarı med olunmaktır.

Babü Meddi Lazım
Kaçan harfi medden sonra sebebi med sükün lazım vaki olsa meddi lazım olur.
Sükunu lazım neye derler?
Vakfen ve vaslen sabit olan sükuna derler.
Ve dahi bu meddi lazım dört türlüdür.
1- Biri Meddi Lazım kelimei müsakkaledir. Misali:Veleddaaalliiin Elhaaaggatü Te'müruunniiigibi
2-Ve biri Meddi lazım Kelimei muhaffefedir.
Misali:El aaane
3-Ve biri Meddi lazım harfi Musakkaledir.
Misali:Elf Lam Mim in Lamı Elif Lam Mim Sad ın Lamı ve Ta Sin Mim in Sin i gibi.
4-Ve biri Meddi lazım harfi Muhaffeftir.
Misali:Elif Lam Mim in Mim i Elif Lam Mim Sadın Mim i ve Sad ı Elif Lam Mim Ranın Lam ı ve Ha Mim in Mim i gibi.
Meddi Lazımın meddi vaciptir müttefekun aleyh olduğu için.
Ve bunun mertebesi cemi kurra katında dört elif miktarı med olunmaktır.

Babü Meddi Arız
Kaçan harfi medden sonra sebebi med sükunu arız vaki olsa meddi arız olur.
Sükunu arız neye derler?
Vakfen sabit vaslen sakıt olan sükuna derler.
Misali:Ye'lemuuun Yevmiddiiin Nesteıiiiin gibi.
Meddi Arızın meddi caizdir.Muhtelefun fiiih olduğu için.
Ve amma bunun mertebesi oldur ki Kaçan ahiri meftuh olsa üç vecih caiz olur.
1-Tul 2-Tevassüt3-Gasr
Ve eğer meksür olursa dört vecih caiz olur.
1-Tul 2-Tevessut3-Gasr 4-Bir de gasr ile revm.
Ve dahi Revm neye derler?
Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye derler.
Tarifi:Erravmü talebül haraketi bi savtin hafiyy
Ve dahi işmam neye derler?
Sükundan sonra dudakları yummaya derler.
Tarifi:El işmamü indımamüşşefeteyni ba'dessükuun.

Babü Meddi Lin.
Kaçan harfi linden sonra sebebi med sükun vaki olsa meddi lin olur.
Amma harfi lin neye derler?
“Vav” veya “Ya” sakin olsa ma kabilleri meftuh olsa ona derler.
Misali:VessayyyfAleyyyh Minhavvvf Velanevvvm gibi.
Meddi Linin meddi caizdir muhtelefun fiih olduğu için.
Ve amma bunun mertebesi oldur kiKaçan bunda sebebi med sükun lazım olsa iki vecih caiz olur.
1-Tul 2-Tevessut
Misali:Haaa Miiim Ayyyn Siiin Gaaaf Keeef Heee yaa Ayyyn Saaad şerifelerinde vaki olan “Ayın”Lafzı gibi.
Ve eğer sükunu arız olsa meddi arız gibidir ki üç dört veya yedi vecih caiz olur.
Misali:Mukaddem zikrolunan misaller gibi.

Babü Tenvin ve Nunu sakin
Tenvin iki üstüne iki esireye ve iki ötüreye derler.
Ve amma Nunu sakin cezimli “nun”a derler.

Babü İhfa
Harfi ihfa onbeş harftir ki aşağıdaki beytlerin evvelki harflerdir.
1- Sif(sad)2-Zaa(zel)3-Sena(se) 4-Cuude(cim)5-Şahsin(şın)6-Gad (gaf)7-Sema (sin)8- Keramen(kef )9- Da'(dat)10-Zaalimen(zı)11-Zid(ze) 12-Tügaa(te)13-Düm(dal)
14- Taaliben(tı)15-Feteraa( fe)
Kaçan tenvin veya nunu sakin bu onbeş harften birine uğrasa ihfa olur.
Misali:Ğaniyyun keriim Fethun gariib An salatihim gibi.
Tarifi:El ihfaaü haaletün beynel izhari vel idğaami aariyetün anişşediidi mea begaail ğunneh.

Babü İzhar.
Harfi izhar altı harftir ki bu esmaai şerifelerinin evvelki harfleridir.
Ellahü(elif)Hayyü n(ha)Haaligun(noktalı ha)Adlün(ayın)Ğaniyyun(ğayın)Heediyen(he)
Kaçan tenvin veya nunu sakin bu altı harften birine uğrasa izhar olur.
Misali:Ğafuurunhaliim meneemene minhavfin gibi.
Tarifi:El izheeru hüvel infisaalü tebaauden beynel harfeyyn.

Babü iglaab.
Harfi iglaab 'be'dir.
Kaçan tenvin veya nunu sakin 'be' ye uğrarsa iklap olur.
Misali:Semiiun besıiir Min be'di Leyün bezennegibi.
Tarifi:El iglaabü hüve galbün nunis seekineti evittenviini mimmaa haalisan ve ihfaaühee ındelbaai biğunneh.
Gunne neye derler?
Genizden gelen savte derler.
Tarifi:Hiye savtün yehrucü anil hayşuum.

Babü idğamı meal ğunne.
İdğamı meal ğunne dört harftir kiYemnuu(yemimnunvav)harfleridir.
Kaçan tenvin veya nunu sakin bu dört harften birine uğrasa İdğamı meal ğunne olur.
Misali:Hayran yerahuu fedlen minellahi vemen ya'mel gibi.
Amma nunu sakinile vav yahut ya bir kelimede vaki olsa ol zaman izhar olur.
Misali:BünyaanünGınvaanünSınvaanün gibi.

Babü İdğaamı bila gunne.
İdğaamı bila gunne harfleri ikiharftir ki 1-Lam ve 2-Rı harfleridir.
Kaçan tenvin veya nunu sakin bu iki harften birine uğrasa İdğaamı bila gunneolur.
Misali:Ğafuurun rahıiim Hüden lilmüttegıiin Min rabbihim gibi.

Babü idğamı misleyn.
İdğamı misleyn şol harftir ki sakin olup yine kendi misline uğrasa idğamı misleyn olur.
Misali:Fema rabihat ticaaratühüm Enidrib bi asaake eevav ve nesaruugibi.
Tarifi:Mettehadee mehracen ve sıfaten.
Amma nunu sakin nuna uğrasa hem idğamı misleyn ve hem de idğamı meal ğunne olur.
Misali:Min naarin vemen nüammirhügibi.
Mimi sakinin üç hali vardır:
1-Mimi sakin mime uğrasa idğamı misleyn meal gunne olur.
Misali:Aleyhim mü'sadetün etamehüm min cüüın gibi.
2-Mimi sakin 'ba' ya uğrasa ihfa(dudak ihfası)olur.
Misali:İnne rabbehüm bihim termiihim bi hıcaaretin gibi.
3-Mimi sakin mim ile 'ba'nın gayrı hurufa uğrasa izhar olur.
Misali:Hüm fiih Leküm diinüküm gibi.

Babü İdğamü mütecaniseyn.
Kaçan mahreçleri bir olup sıfatları başka olan harfler birbirine uğrasa idğam mütecaniseyn olur.
Amma bunun harfleri üç mahreçtedir.
1-Tı Dal Te mahrecidir.
Misali:Lein beset(tı)te ( okunuşu Leimbesette);Ve gaalet taaifetün( okunuşu Ve gaalettaaifetün) Es(peltek)gaalet deavellaaah Maaabed tüm gibi.
2-Zı zelse(peltek)mahrecidir.
Misali:İz(peltek)zalemuuyelhes(peltek)z(peltek)aa likgibi.
3-Be mim mahrecidir.
Misali:Ya büneyyerkeb meanaa(okunuşu:Ya büneyyerkemmeanaa) gibi.
Tarifi:Mettehadee mehracen vehtelefaa sıfaten.

Babü İdğamü mütegaribeyn.
Kaçan mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa İdğamü mütegaribeyn olur.
Amma bunun harfleri iki mahreçlidir.
1-Lam ra mahrecidir.
Misali:Gul rabbi(Okunuşu:Gurrabbi) Belrafeahullahu(Okunuşu:Berrafeahullahü) gibi.
2- Gaf kef mahrecidir.
Misali:Elem nahlugküm(Okunuşu:Elemnahlukküm)gibi.
Tarifi:Maa tegaarabaa mehracen ev sıfaten.

Babü İdğamü şemsiyye.
İdğamü şemsiyye harfleri on dört harftir ki bu aşağıdaki beytlerin evvelki harfleridir.
Tüb(Te )Sümme( Peltek se )de' (dal )zenben(zel) ramaa (ra )zid( keskin ze)süm'aten( keskinse ) şim( şın ) sadra(sad )dayfin(dat ) taabe(
tı ) zannün (zı)lehüü( lam)neam(nun).
Kaçan elif laam kiona lamı tarif derler bu ondört harften birine uğrasa İdğamü şemsiyye olur.
Amma nun'a uğradıkta İdğamü şemsiyye meal ğunne olur.
Misali:Vennaas gibi.
Bakisine uğradıkta idğamı şemsiyye bila ğunne olur.
Misali:Veşşemsi vettiini gibi.

"Babü İzhari kameriyye.
İzhari kameri harfleri on dört harftir ki Ebği hacceke ve haf agiimehu(Elifbeğayinhacimkefva vfeayingafyamimhe)
harfleridir.
Kaçan lamı tarif bu ondört harften birine uğrasa İzhari kameriyye olur.
Misali:Vel asr vel fecr vel gamer gibi.

Babü galgale.
Harfi kalkale beş harftirkigutbucedin(Gafbecimdal)harfleri dir.
Kaçan bu beş harften biri kelimenin ortasında veya ahırında sakin olsa kalkale olur.
Misali:Yed huluun Ehad bil hag gibi.
El galgalehu lugat:Etteharrukü vel izdirab.
Ve fil istilaah:Tegalgulul mehraci hatta yüsmea lehü neyratün gaviyyeh.

Babü Hükmürra.
1-Kaçan”ra”meftuh veya mezmum olsa kalın okunur.
Misali: Errahmaanirrahıim Verruuhunesrullahi gibi.
2-Ve eğer meksür olsa ince okunur.
Misali:Bil birrigibi.
3-Ve dahi “ra”sakin olup ma kabli meftuh veya mezmum olsa kalın okunur.
Misali:Binnüzürmen şeker venhar gibi.
4- Ve dahi “ra” sakin olup ma kabli meksur olsa ince okunur.
Misali:Vestabirvesteğfirhu gibi.
5- Amma bu sureti ahirede “ra”nın ma ba'dinde hurufu istiladan biri vaki olsa ol zaman kalın okunur. Hurufu istila yedi harftir kiHussa
dağtın gız(1-Hı2-sad3-dat4-ğayin5-tı6-gaf7-zı)harfleridir.
Misali:Mirsaaden ve girtaasin ve firgatin gibi.
6-Amma hurufu istila meksür olsaol zaman ince ve kalın okumak caiz olur.
Misali: Küllü firgin gibi.
7-Ve dahi “ra”sakin olup ma kablinin kesresi arız olsa ol zaman yine kalın okunur.
Misali:İrciıii limenirtedaa gibi.
8-Ve dahi “ra”sakin olup ma kabli dahi sakin olsa sakine itibar edilmez ma gabline itibar olunur.Eğer ma kabli meftuh veya mazmum olsa
kalın okunur.
Misali:Bissabr min külli emr fissudüür gibi Ve eğer meksür olsa ince okunur.
Misali. BesıiirGadiir gibi.
9- Ve dahi “ra”sakin olup ma kabli harfi lin olsa ol zaman dahi ince okunur.
Misali: Seyyr hayyr gibi

Babü Lafzatullah.
Kaçan lafzatullahın ma gabli meftuh veya mazmum olsa kalın okunur.
Misali: Hüvellahü Nasrullahi gibi.
Ve eğer meksür olsa ince okunur.
Misali:Billahi ve lillahi gibi.

Babüzzamir.
Kaçan zamirin ma gabli müteharrik olsa med olunur.
Misali:İnnehu bihii ve lehuu gibi.
Amma Vema nefgahüü lem yentehi med olunmaz.Zirazamir değildirnefsi kelimedendir.
Ve eğer ma kabli sakin olsa gasr olunur.
Misali:Aleyhi ileyhi fiihi gibi. Amma sure-i furganda fiihiii mühaanee med olunur.

Babüssekte.
Sekte Kur'an-ı Azimüşşanda dört yerdedir.
1-Biri sure-i Kehfte:ıvecen gayyimen
2- Ve Biri sure-i Ya siin de:min mer gadinaa haazaa
3- Ve biri Sure-i Kıyamede: Ve giile men raagin
4- Ve biri de surei mutaffifiinde dir.Kella bel raane
Tarifi: Essektetü gat'ussavti düünen nefes.
Malum olaki “heeei” sekte ile kıraat olunan kelimenin haleti vasıllarında yani;Lem yetesenneh vegtedih ve kitaabiyeh ve hısaabiyeh ve maaliyeh ve sültaaniyeh ve maa edraake maahiyeh de “heeyi” ispat eden gurra içün bir “heei” sakine ilhak lazımdır. Hazreti Asım
cemii mevaadııda vaslında “heei” ispat eyledi. Eimme-i gurraadan bazıları kitaabiyeh hısaabiyeh lafızlarının gayrıda ispat etmediler.
Amma vakıf halinde “heei” sektelerin isbatı müttefekun aleyhtir.


Benzer Konular:

___----____
__________________
Yediğin içtiğin senin olsun kardaş
Ahiret için neler yapıyorsun onlardan bahset ...
Hâdim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
ceviri, karabas, tecvidi, turkce


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 07:18 PM.
"5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Forumumuzdaki Üyelerimiz, yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Forumumuzda bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan ( kemalyanal@yahoo.com ) bize bildirin."
Protected by CBACK.de CrackerTracker

Add to Google Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits Add to Google
| Tags | Gizlilik Bildirimi | dC| Death Chasers Klan | Link Ekle | Sitemap | Link Ekle | GençMekan |

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0